Uznanie wyroku rozwodowego - Orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. "Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego"

  2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) - w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Opłata skarbowa:

   za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,

   za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

  1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
  2. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
  3. Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 201
18 czerwca 2019 13:59 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 13:58 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 13:53 (Witold Obarski) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany