Uznanie wyroku rozwodowego - Orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.  "Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego" 

2.  Załączniki:

  oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski,

   oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie.

3.  W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:

   oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,

 dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.

Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winne być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł
  • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

1.  Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).


2. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 198
18 czerwca 2019 13:51 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 13:44 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 13:41 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany