Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów - Procedura załatwiania spraw i wzory druków

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Prawo uzyskania zezwolenia przysługuje posiadaczowi nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zobowiązany jest uzyskać zgodę jej właściciela. W przypadku współwłasności wniosek winni złożyć zgodnie wszyscy współwłaściciele (dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali) lub jeden ze współwłaścicieli po uzyskaniu zgody pozostałych. Zgoda właściciela nie jest wymagana od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:

 •  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 • zgodę właściciela, jeżeli jest wymagana lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) oświadczenie o udostępnieniu informacji (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu (np. świerk pospolity, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni; świerk, brzoza, żywotnik jest niewystarczające);
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  -posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  -nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych nieruchomości.
 • projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewu – jeżeli są planowane
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych nieruchomości.

Formularz wniosku oraz załączników w formacie edytowalnym do wypełnienia w komputerze oraz do wydruku w formacie pdf – poniżej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda lub przesłać pocztą na adres:
Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
e-mail: stawiguda@stawiguda.pl

Opłaty

Wniosek o zezwolenie, ani zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usuwanie drzew i krzewów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Z opłaty zwolnione są m.in.:

 • osoby fizyczne, jeżeli usunięcie nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej – w każdym przypadku
  oraz w przypadku:
 • gdy drzewo lub krzew zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejącym obiekcie budowlanym lub funkcjonowaniu urządzeń typu sieć kanalizacji, sieć energetyczna itp.;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administra­cyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Pracownik  Urzędu Gminy  prowadzi postępowanie administracyjne obejmujące m.in. oględziny przedmiotu postępowania (drzew i krzewów) na gruncie. Następnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przygotowuje projekt stosownej decyzji

Podstawa prawna

 • Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. z 2014. poz. 958).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Nie jest wymagane zezwolenie m.in. na usunięcie:

 • krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
          - 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
          - 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty – w zależności od podmiotu usuwającego należy sporządzić stosowną dokumentację, w tym fotograficzną i przekazać ją burmistrzowi lub w przypadku m.in. osób fizycznych,    spółdzielni, wspólnot, poinformować burmistrza, który przy pomocy swoich służb przeprowadzi oględziny i sporządzi z tej czynności stosowną dokumentację.

Pozostałe przypadki wymienione są w art.  83f ustawy o ochronie przyrody

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2016 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 2321
23 lutego 2016 08:09 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
23 lutego 2016 08:06 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
23 lutego 2016 08:05 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany