Wydanie zazwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Do wniosku dołączam następujące załączniki:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
  w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Dla spółek handlowych – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający:

-         prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ***

-         ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*,

-         prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt*,

-         prowadzenia grzebowisk* ,

-         prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części* .

 1. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).
 2. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt.
 3. Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności.
 4. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności.
 6. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt.
 7. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
 8. Oświadczenie o niekaralności.
 9. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia.
 10. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt.
 11. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego do przetrzymywania wyłapanych zwierząt bezdomnych.

Inne informacje

WNIOSEKO UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W ZAKRESIE
:

 

− ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*

− prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt*

− prowadzenia grzebowisk*

− prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2014 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1259
16 grudnia 2014 12:40 (Radosław Ratajczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
16 grudnia 2014 12:39 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
16 grudnia 2014 12:39 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany