Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek (do pobrania) wraz z załącznikami:

 1. Opis obiektu – załącznik nr 1
 2. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań – załącznik nr 2
 3. Kserokopia wpisu do KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG - o ile taki posiada.
 4. Zaświadczenie o nr REGON w przypadku rolnika (dot. gospodarstwa agroturystycznego).
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia lecz tylko wtedy, kiedy wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego (pok.4)
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel. 89 512 61 65 lub 89 512 64 75 w.1108
e-mail: m.kolakowska@stawiguda.pl

Biuro podawcze/ sekretariat Urzędu Gminy Stawiguda ,11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 lub przesłać na adres Urzędu jw.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

opłata skarbowa 17, 00 PLN  za wydane zaświadczenie (na podst. art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783) - zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów  hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2166)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Stawiguda. 

Wójt Gminy Stawiguda prowadzi ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem), jeżeli spełniają one minimalne wymagania, co do wyposażenia obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Karta ewidencyjna innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, zawiera:

 

 • określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania, 
 • nazwę i adres obiektu, 
 • informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu, 
 • informację o liczbie miejsc noclegowych 

 

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. Po dokonaniu wpisu wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii, 
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, 
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, 
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, 

pisemnie na adres Urzędu  Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje Wójta Gminy Stawiguda o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych. 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2013 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2192
18 czerwca 2019 14:24 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
20 lutego 2018 11:48 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych załącznika.
20 lutego 2018 11:48 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany