Zmiana imienia / nazwiska

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę imienia / nazwiska (dot. osoby pełnoletniej)

 • dowód osobisty lub paszport
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia / nazwiska
2. Wniosek o zmianę imienia / nazwiska (dot. małoletniego dziecka)
 • dowód osobisty przedstawiciela ustawowego składającego wniosek
 • wniosek o zmianę imienia / nazwiska
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia / nazwiska
 • oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska lub imienia niepełnoletniego dziecka (dzieci) złożone osobiście przed Kierownikiem USC lub Konsulem RP (w razie braku zgody drugiego rodzica, orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub orzeczenie o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej)
 • oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę imienia / nazwiska

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - Kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie nazwiska, imienia - 37 zł

 

Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

 1. Wniosek wraz z kompletem załączników podlega rozpoznaniu w terminie 1-ego miesiąca od dnia jego złożenia.
 2. Przyjęcie oświadczenia o zmianę imienia (imion) dziecka następuje w dniu zgłoszenia.
 3. Dokonanie zmiany w akcie w terminie 7 dni.
 4. Wniosek składany jest osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.
 5. Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

 

Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r.

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

4. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z 17 października 2008 r.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, gdy Kierownik USC odmawia wpisania zmiany nazwiska, imienia za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 

Inne informacje

 • obywatel polski przybywający za granicą - wniosek o zmianę imienia / nazwiska składa za pośrednictwem polskiego konsulatu
 • osoba, która zmieniła nazwisko lub imię, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty
 • informacja o zmianie nazwiska lub imienia jest automatycznie przekazywana do rejestru PESEL i od razu dostępna dla organów ewidencji ludności oraz organów właściwych w sprawach dowodów osobistych

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2013 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2064
06 grudnia 2019 08:25 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
06 grudnia 2019 08:23 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
06 grudnia 2019 08:20 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany