Zameldowanie na pobyt stały

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldująca się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza – do pobrania w zał. nr 1.
  2. Dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się
  3. Tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).DO OKAZANIA ORYGINAŁ DOKUMENTU, NIE KSEROKOPIA.
  4. Pełnomocnictwo –(jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w zał. 2.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro)  Inspektor Lilia Niemierza lub Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. 89 5126165 lub 89 5126475 w 1108

email: niemierza@stawiguda.pl ; m.kolakowska@stawiguda.pl

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

1. Niezwłocznie – ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.

W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę.

2. Przez Internet - wniosek może zostać przesłany w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap z tyt. prawnym do lokalu w formie załącznika

3. Po przyjęciu danych niezbędnych do zameldowania osobie wydawane jest zaświadczenie ważnedo czasu zmiany miejsca zameldowania.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunku
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Osobie, któa zameldowała się na pobyt stały z urzędu wydawane jest zaświadczenie o zameldowaniu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wslnego pobytu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2013 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 4324
22 marca 2018 10:53 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2018 11:42 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2018 13:58 Paweł Chmielewski - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany