Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”; na formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza –  do pobrania w zał. nr 1.

  2. Dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się

  3. Tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - UWAGA: ZAŚWIADCZENIE NIE JEST TYTUŁEM PRAWNYM) - okazać należy ORYGINAŁ DOKUMENTU.
    DO OKAZANIA ORYGINAŁ DOKUMENTU
    , NIE KSEROKOPIA.

  4. Pełnomocnictwo –(jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie w formie o której mowa w art. 33 §2 KPA. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w zał. 2.
  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli takiego potrzebujesz)
  6. Dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty


17 zł za wydanie zaświadczenia -  zgodnie z Ustawą  opłat skarbowych

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.

Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy:  Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

1. Niezwłocznie – ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę. W miejscu ich wspólnego pobytu.

2. Przez Internet - wniosek może zostać przesłany w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap z tyt. prawnym do lokalu w formie załącznika

3. Organ wydaje na wniosek osoby zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 

Podstawa prawna

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunku

2. Udzielenia pełnomocnictwa:

art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Tryb odwoławczy

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2013 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2654
03 czerwca 2020 13:02 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
03 czerwca 2020 13:02 (Witold Obarski) - Usunięcie załącznika.
12 września 2019 08:36 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany