Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Cudzoziemcy zgłaszający pobyt czasowy do 3 miesięcy (tylko w przypadku osób z poza Unii Europejskiej):

- ważny dokument Podróży (paszport),

- wiza, na podstawie której osoba przybyła na terytorium RP,

- zameldowania dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu w związku z tym najemca lub właściciel powinien wykazać posiadanie tytułu prawnego do lokalu.

 

2. Cudzoziemcy zgłaszający pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy:

- wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, na formularzu tym    fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem, potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. 

- tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna , wypis z księgi wieczystej,  decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający prawo do lokalu). Należy okazać oryginał dokumentu.

- ważny dokument podróży (paszport) lub inny ważny dokument potwierdzający    tożsamość i obywatelstwo,

- wiza,

- w przypadku, gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy ważny dokument potwierdzający prawo pobytu.

 

3. Cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały:

- wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na formularzu tym fakt  pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu,

- tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający prawo do lokalu).

Należy okazać oryginał dokumentu,

- ważny dokument Podróży (paszport) lub inny dokument   potwierdzający   tożsamość i obywatelstwo,

- ważny dokument potwierdzający  prawo stałego pobytu.

 Wzory formularzy - do pobrania w załącznikach do karty usług:

-„ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE”

-„ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO”

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

-  Od ręki

-  Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika

- Po przyjęciu danych do zameldowania – osobie wydawane jest zaświadczenie o   zameldowaniu

Podstawa prawna

- Rozdział 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DZ. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U.  z 2012r. , poz. 1475).

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UNII Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej; lub członek jego rodziny przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od daty przybycia.

 

Cudzoziemiec niewymieniony powyżej przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu (stałego, czasowego trwającego do 3 miesięcy, lub powyżej 3 miesięcy) najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2013 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1738
18 czerwca 2019 14:28 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
23 sierpnia 2013 11:44 (Radosław Ratajczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
23 sierpnia 2013 08:21 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany