Wymeldowanie z pobytu stałego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego (lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się   –  wzór podania o wymeldowanie – do pobrania w zał. nr 1.
  2. Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
  3. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł   
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy:  Gmina Stawiguda

12 8823 007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresu zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Podstawa prawna

Wniesienia żądania prawnego - art. 15 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)

Sposobu załatwienia sprawy - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr  98 poz. 1071 ze zm.)

Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - art. 1 ust. 1  pkt. 1 lit. „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1283). Przedmiot opłaty skarbowej został określony w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, w części I wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, pod pozycją 53.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Inne informacje

Organ może również wszcząć z urzędu przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2013 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1709
18 czerwca 2019 14:29 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 kwietnia 2015 10:04 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika.
07 kwietnia 2015 10:03 (Paweł Chmielewski) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany