Wymeldowanie z pobytu czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony i podpisany formularz meldunkowy „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”. Wzór formularza – do pobrania w zał. nr 1.
  2. Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania (w uzasadnionych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość).
  3. W przypadku małoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia. UWAGA! Za osobę małoletnią podpis składa jej przedstawiciel ustawowy.
  4. Jeżeli został ustanowiony PEŁNOMOCNIK:

- pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w zał. nr 2.

- dowód zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata 17 zł od pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.

Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy:  Gmina Stawiguda

12 8823 007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

Bezzwłocznie –WYMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę.

Po przyjęciu danych niezbędnych do wymeldowania - osobie wydawane jest zaświadczenie o wymeldowaniu ważne przez okres 2 miesięcy od daty wystawienia.

Podstawa prawna

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012r. poz. 1475)

2. Udzielenie pełnomocnictwa:

- art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

3. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa

- art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282) oraz część IV załącznika do tej ustawy

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2013 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1847
09 czerwca 2020 09:52 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
03 czerwca 2020 13:01 (Witold Obarski) - Usunięcie załącznika.
03 czerwca 2020 12:59 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany