Wpisanie do rejestru wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B – Wzór wniosku do pobrania w załączniku nr 1
  2. Załączniki do wniosku: 
  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Wzór do pobrania w załączniku nr 2

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. 89 512-61-65

email: m.kolakowska@stawiguda.pl

Opłaty

Nie ma opłat.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców Gminy Stawiguda, wydawana w ciągu 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Podstawa prawna

  1. Wnioskowania o wpisanie do rejestru wyborców - art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 tj.)
  2.  Sposobu załatwienia sprawy – art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tj.), w związku z art. 20 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 tj.)

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

 2. Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na stwierdzone nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Wójta Gminy Stawiguda. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzje w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodująca skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Inne informacje

1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
 
2. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na terenie Gminy Stawiguda na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 
3. Wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Stawiguda bez zameldowania na pobyt stały,  Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na terenie Gminy Stawiguda, oraz Wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Stawiguda pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Stawiguda mogą  być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy Stawiguda wniosek wraz z załącznikami wymienione w części I niniejszej karty usługi.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 4593
19 kwietnia 2019 08:13 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 kwietnia 2019 16:20 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
11 kwietnia 2019 22:56 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany