Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności:

formularz - plik do pobrania w załączniku do karty usługi

2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych

3. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty potwierdzające interes prawny;  uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych. 

4. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro)  Inspektor Lilia Niemierza lub Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. 89 5126165 lub 89 5126475 w 1108

email: niemierza@stawiguda.pl ; m.kolakowska@stawiguda.pl

lub przez internet - wniosek może zostać przesłany w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę za udostępnienie danych wnosi się:

Opłatę skarbową wnosi się:

na rachunek bankowy 

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

• niezwłocznie

• w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego 
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL 
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizaujących zadania publiczne

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

•  Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

  Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:

- jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1778
22 marca 2018 10:51 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2018 11:20 Paweł Chmielewski - Usunięcie załącznika.
21 marca 2018 11:20 Paweł Chmielewski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany