Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Formularz „zgłoszenie pobytu stałego”/”zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy”– załącznik nr 2,3 do karty usługi.

2. Pismo wskazujące jaka jest trudność w dokonaniu zameldowania (brak tyt. prawnego do lokalu, brak właściciela lub najemcy lokalu, odmowa właściciela lub najemcy lokalu potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu) i od kiedy osoba zamieszkuje w lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

• Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później  niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

• Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

•   Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji

Podstawa prawna

  1. Podstawa wszczęcia postępowania o zameldowanie - art. 31 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności
  2. Sposób załatwienia sprawy- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Wzory formularzy meldunkowych: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stos. przy wykonywaniu obow. meldunkowego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego  za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2709
18 czerwca 2019 14:17 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
22 marca 2018 10:50 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2018 11:04 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany