Postępowanie administracyjne w sprawach o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego (lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego (lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się wzór podania o wymeldowanie – do pobrania w zał. nr 1.
  2. Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
  3. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. 89 5126165 lub 89 5126475 w 1108

email: m.kolakowska@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł    

Opłatę można wnieść: na rachunek bankowy: 
Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresu zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Podstawa prawna

Wszczęcie postępowaia o wymeldowaniu - art 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2014 r.  poz. 301 ze zm.)

Sposobu załatwienia sprawy - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji i określenie jej wyskości - art. 1 pkt. 1 lit. „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1628). Przedmiot opłaty skarbowej został określony w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, w części I wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, pod pozycją 53.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Inne informacje

Organ może również wszcząć z urzędu przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2502
01 kwietnia 2019 23:27 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
22 marca 2018 10:50 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2018 10:59 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany