Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.
  2. Wniosek o sprostowanie błędu w akcie (zał nr 1).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (pietro)  kierownikiem lub zastępcą USC

Informacja: tel. 89 5126165 lub 89 5126475 w 1108

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za uzupełnienie aktu – 39 zł.

Termin i sposób załatwienia

  1. Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.
  2. Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.
  3. Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z roku 2014 poz. 1628 wraz z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia sprostowania treści aktu stanu cywilnego, za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Inne informacje

Sprostowaniu podlega akt, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego przez kierownika  urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Sprosotwniae aktu stanu cywilnego dokonuje sąd jeżeli nie jest możliwe sprostowanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie w/w dokumentów


Sprosotwniae aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, któej akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej interes prawny lub prokuratora.

Obywatel Polski przebywający za granicą, wniosek o sprostowanie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2013 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1969
13 stycznia 2016 13:48 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 10:59 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
23 sierpnia 2013 11:35 Radosław Ratajczyk - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany