Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

• pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

• decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (np. sklepu, baru, kawiarni, restauracji itp.) potwierdzającą przydatność w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych koniecznych w obrocie detalicznym napojami alkoholowymi

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu poświadczony urzędowo przez organ, który go wydał albo poświadczony przez notariusza, adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego.

Pliki do pobrania:

• wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego (sklepy) zał. 1

• wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych zał. 2

• oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zał. 3

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

Osoba kontaktowa: Teresa Borowa

Informacja: tel. 89 512-69-20 w 1120

email: borowa@stawiguda.pl

Opłaty

Przed wydaniem zezwolenia przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy opłatę podstawową w wysokości:

525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa);

2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest obowiązany do złożenia,
do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości, wnosi opłatę w wysokości opłaty podstawowej.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego, a wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się:

• na rachunek bankowy: Gmina Stawiguda   12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 1 miesiąca

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 1293, 1592, 1669, 1716).
  • Uchwały Nr XLII/419/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stawiguda 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania zezwolenia, wygaszenia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

   Zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ww. ustawy):

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11ust. 4, lub 

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11ust. 2 i 5

 

12 a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

12 b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2799
20 marca 2019 22:55 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2019 11:26 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2019 10:19 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany