Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.  Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

2.  Do wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • do wglądu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dowód wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia,
  • zgoda organizatora imprezy,
  • zgoda właściciela  terenu,  na którym odbywać się będzie sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanej imprezy

Pliki do pobrania:

  • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  załącznik nr 1.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

Osoba kontaktowa: Teresa Borowa

Informacja: tel. 89 512-69-20 w 1120

email: borowa@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej  1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

A-   piwo i napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu - 43,75 złotych,

B-   napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 43,75 złotych,

C-   napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu – 175 złotych

 Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się:

na rachunek bankowy: Gmina Stawiguda   12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

Termin rozpatrzenia sprawy - wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych – do 30 dni.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

• Uchwały Nr XLII/419/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stawiguda 


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta  Gminy Stawiguda, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych  może  być  wydawane jedynie przedsiębiorcom posiadającym  stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2004
20 marca 2019 22:54 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
09 stycznia 2019 11:28 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
15 stycznia 2016 10:51 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany