Wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia zezwalającego na zawarcie

małżeństwa w innym kraju oraz na piśmie zapewnienie, że nie wie o okolicznościach

wyłączających zawarcie małżeństwa i posiada:

gdy zamierzający zawrzeć małżeństwo jest:

1) kawalerem, panną:

- dowód osobisty (do wglądu),

- odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Gminie Stawiguda).

2) rozwiedzionym, rozwiedzioną:

- dowód osobisty (do wglądu),

- odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Gminie Stawiguda),

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (nie dotyczy osoby

zawierającej poprzednie małżeństwo w Gminie Stawiguda).

3) wdowcem, wdową;

-  dowód osobisty (do wglądu),

-  odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Gminie Stawiguda),

-  odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (nie dotyczy osoby zmarłej w Gminie Stawiguda).

Dowód opłaty skarbowej.

Wypełnia wniosek o ... – załącznik nr 1

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (pietro) stanowisko ds. małżeństw, (kierownik lub zastępca USC)

Informacja: tel. 89 5126165,

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia 38 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia:

 

  • Wniosek składa się osobiście przed kierownikiem USC. Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą wniosek składa przed polskim konsulem.
  • Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem polski może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o odmowie wydania zaświadczenia.

Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Inne informacje

Inne informacje:

Obywatele polscy zawierający małżeństwo za granicą zawierają je w formie przewidzianej w danym kraju lub w polskim konsulacie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1560
15 stycznia 2016 12:57 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 11:56 Paweł Chmielewski - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2016 11:56 Paweł Chmielewski - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany