Wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą jest obowiązana:

1. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego

2.  Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

3. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

4. Załączyć do wniosku dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

5.  Załączyć do wniosku kserokopię strony paszportu zawierającą dane przyszłego małżonka: jego nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo,

6.  Załączyć do wniosku oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.pl; usc@stawiguda.pl


Zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł


Rachunek Bankowy do wnoszenia opłat skarbowych:

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004 

Termin i sposób załatwienia

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Stawigudzie oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręcznia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

Inne informacje

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą powinna przede wszystkim zwrócić się do urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1874
18 czerwca 2019 14:14 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 14:11 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 14:09 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany