Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa (ślub zawierany w formie wyznaniowej)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

   Przed ślubem

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane:

1.  Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

2.  Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)

3.  Załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

1.  Złożyć odpis aktu urodzenia

2.  Jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

3. Złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą

4. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w usc należą do nupturientów.

    Po ślubie

Duchowny po udzieleniu ślubu zobowiązany jest sporządzić zaświadczenie potwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności i przekazać je do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł (jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza Gminą Stawiguda - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto Urzędu włąsciwego dla miejsca zawarcia małżeństwa)


Rachunek Bankowy do wnoszenia opłat skarbowych:

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004Termin i sposób załatwienia

1.Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Stawigudzie zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie. Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego - zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

W celu skrócenia 10-dniowego terminu oczekiwania na wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego można powiadomić USC w Stawigudzie drogą mailową lub telefoniczną o planowanej wizycie w celu pobrania zaświadczenia, podając swoje dane: imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać: dane do zaświadczenia do ślubu konkordatowego. Po zaświadczenie należy zgłosić się do USC w Stawigudzie dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o zmigrowaniu aktów stanu cywilnego nupturientów do rejestru stanu cywilnego.

2. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. Jednak zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych.

3. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego (3 egzemplarze). Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia. Dokumenty należy złożyć w parafii, w której nastąpi zawarcie małżeństwa.

4. O zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowegow Olsztynie w terminie 14 dni o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli sąd podtrzyma ustalenia kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odmawiającego sporządzenia aktu małżeństwa strony mogą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2013 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2600
18 czerwca 2019 13:31 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 13:21 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 13:13 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany