Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zainteresowani składają na piśmie zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa i składają:

 

zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1) kawalerem, panną, rozwiedzionym, rozwiedzioną, wdowcem, wdową

- dowód osobisty (do wglądu),

-

 

4) jeżeli osoba zawierająca jest cudzoziemcem:

- dokument tożsamości (do wglądu),

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim (wydane przez właściwy organ danego kraju – najczęściej urząd stanu cywilnego lub konsulat tego państwa) oraz odpisy z aktów stanu cywilnego wymienione w pkt. 2 lub 3 w zależności od stanu cywilnego cudzoziemca wraz z ich tłumaczeniem na językpolski przez tłumacza przysięgłego.

 Wnosi opłatę skarbową.

Jeżeli małżeństwo zawierane będzie przez pełnomocnika – postanowienia sądowe ustanawiające pełnomocnika (wydaje wydział rodzinny sądu rejonowego).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) stanowisko ds. małżeństw, (kierownik lub zastępca USC)

Informacja: tel. 89 5126165,

adres email: niemierza@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

Opłata za ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego 1000 zł

Termin i sposób załatwienia

  • Zgłoszenie wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane dokonują osobiście u kierownika w wybranym przez zainteresowanych urzędzie stanu cywilnego.
  • Zawarcie małżeństwa następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów w urzędzie stanu cywilnego.
  • Wniosek można zgłosić na 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa.
  • Na 5 dni przed ustaloną datą zawarcia małżeństwa zainteresowani zgłaszają świadków przedkładając kopię ich dowodów osobistych. Świadkiem na ślubie może być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  • Po ceremonii zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.
  • Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy:

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014 poz. 1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zezwolenia na wcześniejszy termin ślubu. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Inne informacje

  • W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zawarcie małżeństwa                          za zezwoleniem Kierownika USC może nastąpić przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów.
  • W uzasadnionych sytuacjach zawarcie małżeństwa może nastąpić poza lokalem urzędu stanu cywilnego takich jak szpital lub areszt – osoba lub osoby nie mogą przybyć do lokalu urzędu.
  • Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2013 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2056
15 stycznia 2016 13:05 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
15 stycznia 2016 13:02 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 11:08 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany