Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

   Przed ślubem

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane: :

1. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

3. Załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

1. Złożyć odpis aktu urodzenia

2. Jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

3. Złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą

4. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

 

    Po ślubie

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.pl; usc@stawiguda.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 zł (uiszczona w dniu składania dokumentów)

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego: 39 zł


Rachunek Bankowy do wnoszenia opłat skarbowych:

Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Termin i sposób załatwienia

1. Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do USC w Stawigudzie z ważnymi dokumentami tożsamości, składają  zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Stawigudzie zapewnienie sporządzane jest niezwłocznie. Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego – zapewnienie zostanie sporządzone po skompletowaniu dokumentów.

W celu skrócenia 10-dniowego terminu oczekiwania na zmigrowanie dokumentów stanu cywilnego nupturienów można powiadomić USC w Stawigudzie drogą mailową lub telefoniczną o planowanej wizycie, podając swoje dane: imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać: dane do zapewnienia do ślubu cywilnego.

2. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 14 dni od doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

Inne informacje

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:

   Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC w Stawigudzie przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Stawiguda, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza). We wskazanym przypadku nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

   Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC w Stawigudzie przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Stawiguda, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2013 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 3013
18 czerwca 2019 13:32 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 12:02 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2019 11:59 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany