Ulgi w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę

Osoby fizyczne , nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej , do wniosków o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek załączają:1) dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika np. zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne .

2) rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię , wodę , gaz , za leki i inne)

3) informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływające na sytuację podatnika.Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, oprócz wyżej wymienionych informacji do wniosku przedkładają:

Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010r . podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis(de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimi(de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

3) informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe(bilans , rachunek zysków i strat ) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

4) informacje o innych okolicznościach (np . zdarzenia losowe)

Zakres informacji o którym mowa w pkt 2 i 3 został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(Dz.U. Nr 53, poz. 311)

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej .

Referat Podatków i Opłat na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) - bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

INNE ULGI i ZWOLNIENIA

Rada Gminy działając na podstawie art. 7 us. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stosuje zwolnienie z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców - Uchwała Rady Gminy Stawiguda nr XXXVI/291/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Stawiguda (opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 6 maja 2014 r. poz. 1792).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354)
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 352 z dnia 24.12.2013r.)
  5. Rozporządzenie Komisji  (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE L 352 z dnia 24.12.2013r.)
  6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r poz. 1170).

Inne informacje

Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa  (Dz.U. z 2019r.poz. 900 ze zmianami) Wójt Gminy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych może :

1) Odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty

Wniosek na powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty(lub rat) podatku w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Stawiguda .

2) Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty(lub rat) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Stawiguda .

3) Umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe , odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

4) Przy  odraczaniu terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami  nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% obniżonej stawki odsetek za zwłokę – podstawa prawna Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 października 2016r. Nr XIX/207/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2810
13 grudnia 2019 11:57 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 grudnia 2019 11:56 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2019 08:28 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany