Opłata miejscowa

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)
  2. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 listopada 2008r Nr XVII/138/08 w sprawie ustalenia miejscowości  spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej 
  3. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2011r. Nr XVII/73/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XVII138/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobranie opłaty miejscowej.
  4. Uchwała Nr XLI/408/2018 Rady Gminy Stawiguda  z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad  jej ustalania , poboru i terminów płatności ( obowiązuje od 1 stycznia 2019r.) 

Inne informacje

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1. w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach,


2. w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej,

Opłaty miejscowej nie pobiera się;  

 

  1. 1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw  dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu ustalonego na terytorium
  2. 2. Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. 3. od osób przebywających  w szpitalach,
  4. 4. od osób niewidomych i ich przewodników,
  5. 5. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domków letniskowych położonych w miejscowości, w której  pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
  6. 6. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Sposób zapłaty opłaty miejscowej:

 Pobór opłaty miejscowej prowadzi się w drodze inkasa.

Inkasentem opłaty miejscowej są:  

Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się wszystkie osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność w zakresie prowadzenia bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogę być świadczone  usługi hotelarskie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 3205
30 lipca 2019 08:12 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2019 08:11 (Witold Obarski) - Usunięcie załącznika.
30 lipca 2019 08:10 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany