Podatek od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Podatków i Opłat
tel. (089) 5126943

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r poz. 1170).

2.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r.  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2436) 

3.  Uchwała nr XIX/206/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 października 2016r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4.  Uchwała Nr XX/220/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia  stawek podatku od  środków transportowych

 

Inne informacje

Za jakie pojazdy płacimy podatek ? 

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony 
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
  • autobusy 

Kto jest podatnikiem? 

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu. 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?   

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych 

Podatek          od        środków          transportowych          jest      płatny             bez      wezwania  w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: 

  • do dnia 15 lutego - I rata, 
  • do dnia 15 września - II rata, każdego roku. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał : 

  • po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie :   

w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata, 

 do dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych. 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2808
30 lipca 2019 08:22 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
20 lutego 2019 15:13 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
20 lutego 2019 15:13 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany