Podatek leśny

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821 ze zmianami).
 2. Komunikat Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej  przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P. z 2017r poz. 963) obowiązuje do 31 grudnia 2018r.
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa   za pierwsze trzy kwartały 2018r. (Monitor Polski  z dnia 19 października 2018r. poz. 1005) 

Inne informacje

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?  

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:  

 • właścicielami lasów,  
 • posiadaczami samoistnymi lasów,  
 • użytkownikami wieczystymi lasów,  
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Co stanowi podstawę opodatkowania ?   

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego  ulega obniżeniu o 50%. 

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:  

 • 15 marca
 • 15 maja  
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania - wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek.  

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2118
05 grudnia 2018 13:53 Paweł Chmielewski - Dodanie załącznika.
05 grudnia 2018 13:49 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych sprawy.
30 listopada 2018 09:28 Paweł Chmielewski - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany