Podatek rolny

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Podatków i Opłat
tel. (089) 5126943

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019r. poz. 1256 ze zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. z 2016r. poz. 617), obowiązuje do 31 grudnia 2018r.

3. Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą  do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. (Monitor Polski z dnia 19 października 2018r. poz. 1004).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r. poz. 1105).

5. Rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U z 2019r. poz. 1153).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020( Monitor Polski z 18 października 2019r. poz. 1017).

 

Inne informacje

PODATEK ROLNY 

Kto jest podatnikiem? 

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są: 

  • właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów, 
  • użytkownikami wieczystymi gruntów, 
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu państwa lub gminy - jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa   lub innego tytułu prawnego, 
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych ; w tym przypadku podatnikami sa odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Co uważa się za gospodarstwo rolne?   

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej. 

Jak liczmy podatek ? 

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Stawiguda jest w III okręgu podatkowym) 

  • dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Uchwały Rady Gminy Stawiguda obowiązującej w danym roku, 
  • dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Uchwały Rady Gminy Stawiguda obowiązującej w danym roku. 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym 

Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru: 

  • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od zaistnienia  zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania, 
  • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę. 

UWAGA: 

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 3872
08 stycznia 2020 15:18 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych załącznika.
08 stycznia 2020 15:17 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
08 stycznia 2020 15:17 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany