Podatek od nieruchomości

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Podatków i Opłat
tel. (089) 5126943

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019r poz. 1170). 
  2. Uchwała Nr XLI/407 2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (obowiązuje do 31 grudnia 2019r.).
  3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r. poz. 1104).
  4. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2019r. Nr XV/120/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (obowiązuje od 1 stycznia 2020r.).
 

Inne informacje

Kto jest podatnikiem ?  

  

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne , osoby prawne , jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej , będące :  

  

1)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  

2)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;  

3)  użytkownikami wieczystymi gruntów;  

4)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia  Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,  

b) jest bez tytułu prawnego,  

  

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?  

  

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają  

1)  grunty;  

2)  budynki lub ich części;  3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Podstawa opodatkowania stanowi :  

  

1)  dla gruntów – powierzchnia;  

2)  dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa;  

3)  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego 

 

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości   

  

Osoby fizyczne  

  

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, powodującego zmianę wysokości opodatkowania.  

 

Osoby prawne  

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowym Ośrodkiem Wsparcia  Rolnictwa ,a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:  

1)                 składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;    

2)                 korygować deklaracje w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;   

  

 Terminy płatności :   

  

1)      Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowym Ośrodkiem Wsparcia  Rolnictwa ,a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek  budżetu  gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.   

2)      Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych  ustala w drodze decyzji organ podatkowy

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach ; do dnia 15 marca , 15 maja , 15 września i 15 listopada roku podatkowego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2011 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 6567
08 stycznia 2020 15:04 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
08 stycznia 2020 15:03 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
08 stycznia 2020 15:03 (Witold Obarski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany