Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

Telefon

tel. (89) 512 69 01

Fax

fax (89) 512 69 10

Stanowiska

Kierownik

089 512 69 00

herda@stawiguda.pl

Kontakt

Zastępca kierownika

Kontakt

Specjalista pracy socjalnej

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Asystent rodziny

Inspektor

Podinspektor

Podinspektor

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:
/4g447ytes7/skrytka
lub
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=4g447ytes7

Dodanie prostszego adresu ułatwi adresowanie korespondencji do MPiPS za pośrednictwem ePUAP.

Korzystanie z systemu możliwe jest po założeniu konta w systemie ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, wystawionego przez organ wskazany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Instrukcja

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie http://epuap.gov.pl

Akceptowane formaty dokumentów

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

· dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

- .rtf (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

- .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,

- .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

- .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

· pliki graficzne:

- .jpg (.jpeg),

- .gif,

- .tif (.tiff),

· pliki skompresowane:

- .zip format kompresji plików ZIP,

- .rar format kompresji plików RAR.

Informacja w sprawie wprowadzenia dnia 2 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy.

Dzień 2 listopada 2017 roku ustala się dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie w zamian za Święto Niepodległości 11 listopada przypadające w sobotę. s

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119,s.1) – dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda e-mail: gops@stawiguda.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mozna kontaktowac się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem email:iod@stawiguda.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@stawiguda.pl
Podstawy prawne przetwarzania:
a)w przypadku realizacji nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustaw:

pomocy społecznej,
świadczeniach rodzinnych wraz z dodatkami
ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,
pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
dodatkach mieszkaniowych,
prawo energetyczne,
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ochronie zdrowia psychicznego,
działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
zatrudnieniu socjalnym,
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym rządowego programuv”Dobry start”
ustawy o finansach publicznych,
ustawy o rachunkowości,
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin :”Za życiem”
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji Państwa uprawnień do otrzymania pomocy materialnej i niematerialnej oraz udzielenia i rozliczenia tej pomocy, a także do dokumentowania realizowanych zadań, prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art 9 ust. 2 lit b RODO; ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
4.Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:. określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

5.Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy – Poczta Polska lub dostawcy oprogramowania.

6.Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

9.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2010 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 15425
17 września 2019 09:14 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Główna Księgowa.
17 września 2019 09:13 (Witold Obarski) - Usunięcie stanowiska.
17 września 2019 09:13 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych stanowiska: Główny księgowy.
Zatrzymaj banner przewijany