Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Stawiguda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.stawiguda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-06-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. materiały wideo dotyczące sesji Rady Gminy (powód: materiały opublikowane przed 23.09.2020 r. nie zawierają dodanych napisów dla osób niesłyszących)
  2. publikacje w formie plików z rozszerzeniem pdf, jpg (powód: serwis zawiera dokumenty w formie plików pdf, jpg niedostępnych cyfrowo, które są skanami dokumentów (dokumenty mogą być przez użytkowników serwisu rozpoznane z pomocą narzędzi OCR))
  3. publikacje w formie plików z rozszerzeniem pdf, jpg (powód: serwis zawiera dokumenty, które zostały przekazane z innej instytucji w formie niedostępnej cyfrowo)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Witold Obarski , adres e-mail: obarski@stawiguda.pl , telefon: 89 512 64 75.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 
 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/


Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Stawiguda

Adres: Urząd Gminy

ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

e-mail: stawiguda@stawiguda.pl

 

Telefon: 89 512 64 75


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Dostępne 3 wejścia do budynku. 1 Wejście dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dostosowanie wind

Brak

Dostępność pochylni

Brak

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości konwersja plików pdf oraz nowe dokumenty przygotowywane będą do wersji dostępnych cyfrowo.

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 45
22 września 2020 15:37 (Witold Obarski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 15:36 (Witold Obarski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 15:30 (Witold Obarski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany