Azbest

 

USUWAMY AZBEST –   KAMPANIA 2018

 

Gmina Stawiguda kolejny już raz zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na dofinansowanie działań związanych z bezpiecznym usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Osoby chcące pozbyć się wyrobów zawierających azbest z swoich nieruchomości w 2018 roku powinny złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda, w terminie do 28 lutego br. stosowny wniosek wraz z załącznikami.  

Dofinansowanie można uzyskać na następujące działania:

 1. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na terenie nieruchomości (luz).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Stawiguda wystąpi do WFOŚiGW w Olsztynie o przyznanie dotacji. Wyboru wykonawcy prac związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest dokona Gmina zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Przedsięwzięcia będą współfinansowane następująco:

 • 84% kosztów pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • 6% kosztów pochodzących ze środków Gminy Stawiguda,
 • 10% kosztów przedsięwzięcia pokrywa wnioskodawca nieruchomości, na której mają być wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem.

Regulamin udzielenia dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stawiguda.pl/, zakładka Gospodarka odpadami, podzakładka Azbest lub w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30

Wzór wniosku dostępny jest  >>tutaj<< 

 Usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Stawiguda w roku 2017


Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda w roku 2017. Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 15.719,01 m2 (tj.: 172,909 Mg) wyrobów azbestowych z 51 nieruchomości.

Do pobrania:
Sprawozdanie z realizacji zadania w roku 2017.

 

 

 

 Usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Stawiguda w roku 2016

 

Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest

 

Akcja była realizowana w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”, które było  dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

 

Zadanie polegało na:

 

 • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
 • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

 Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 2915 m2 (tj.: 50,158 Mg) wyrobów azbestowych z 25 nieruchomości.

 

Do pobrania:

 

 

            

 

 

 

 


 Usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest

 

Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest. Akcja była realizowana w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”, które było  dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Zadanie polegało na:

 • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
 • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 2.143,73 m2 (tj.: 23,581 Mg) wyrobów azbestowych z 10 nieruchomości.

Do pobrania:

 

 

  

 

 

Stawiguda, 22.11.2019 r.

 

 

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadania pn.:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda

w ramach umowy nr 00159/19/14112/OZ-LZ/D z dnia 02-10-2019 r.

 

Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

Łączny koszt zadania wyniósł                                                                  18.961,02 zł

w tym: kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie                              2.654,54 zł

kwota dofinansowania z NFOŚiGW                                          3.792,20 zł

środki własne                                                                                  12.514,28 zł

 

Zadaniem objęto 21 nieruchomości leżących na terenie Gminy Stawiguda. Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wyniosła łącznie 33,570 Mg, w tym masa odpadów zdemontowanych, odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyniosła 15,430 Mg, a masa odpadów odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyniosła 18,140 Mg.

Demontażem, transportem i unieszkodliwieniem materiałów niebezpiecznych zawierających azbest zajmowała się firma P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski z siedzibą  ul. Żabia 5 09-500 Gostyń, która została wybrana w ramach procedury udzielania zamówień publicznych.

Właściciele nieruchomości zostali poinformowani o otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/.

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie masa podanych do utylizacji wyrobów zawierających azbest była większa niż rzeczywista masa unieszkodliwionych wyrobów. W trakcie realizacji zadania część wnioskodawców, których wnioski zakwalifikowały się na dofinansowanie zrezygnowała z powodu braku środków finansowych na wykonanie nowych pokryć dachowych, a w ich miejsce uwzględniono wnioski innych wnioskodawców zainteresowanych unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Efekt rzeczowy zadania poprzez likwidację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Stawiguda został osiągnięty.

 

Efekt ekologiczny zadania:

Unieszkodliwiono łącznie 33,570 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Promocja zadania:

Informację o otrzymanym dofinansowaniu oraz logo WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW umieszczono na stronie internetowej www.stawiguda.pl, na stronie bip.stawiguda.pl (zakładka Gospodarka odpadami – Azbest), na portalu Facebook Gminy Stawiguda.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 1301
02 grudnia 2019 09:28 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2019 09:26 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
02 grudnia 2019 09:26 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany