Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie


 

Uchwały Rady Gminy Stawiguda:

 

 1. UCHWAŁA NR XXII/188/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/174/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2020 r. uchylającej uchwałę nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 2. UCHWAŁA NR XXII/187/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 lutego 2019 r. Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

 3. UCHWAŁA NR XV/119/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2019r . w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na nieruchomościach , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 4. UCHWAŁA  Nr VI/38/2019  Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 lutego 2019r . w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalania stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 5. UCHWAŁA NR XX/223/2016 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 6. UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

 7. Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 8. Uchwała nr VII/49/2015Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 9. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 2015r. Nr VIII/73/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 10. Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda.

 11. Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 12. Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłat za pojemnik.

 13. Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

 Do pobrania:

 

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie gminy stawiguda  
     
 2. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 3. Wykaz danych dotyczących członków rodziny wielodzietnej

 4. Deklaracja  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Stawiguda

 5. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 8. Wniosek o wywóz popiołu i odpadów zielonych ulegających biodegradacji

 Korekta deklaracji

 

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych w deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć jej korektę w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Do deklaracji należy załączyć pisemne uzasadnienie składania korekty.

 

Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  
 

 


Jak płacić za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Stawiguda?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

 

Od 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stawiguda:

 

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Opłat należy dokonywać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.

Pierwsza płatność do 10 lipca 2013 r.

 

UWAGA! Do właścicieli nieruchomości nie będą wysyłane informacje o wysokości opłat za odpady

Osoby i podmioty, które nie złożyły w terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o dopełnienie tego obowiązku.

 W przypadku nie złożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

 


 Nowe zasady odbioru śmieci – już w tym roku

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców.

Wywozem Twoich śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę
Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, pamiętaj aby na czas rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.

Co zyskasz?

 

 • Segregacja śmieci będzie łatwiejsza, a za posortowane odpady zapłacisz mniej
 • Mniej śmieci trafi na wysypisko, a więcej do recyklingu
 • Łatwo pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych)
 • Czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci

 

Więcej informacji dotyczących nowego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wszystkiego co z nim związane znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

 

naszesmieci.mos.gov.pl

 


 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STAWIGUDA

 

    W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym od 1 lipca 2013 roku zmieni się całkowicie system odbioru śmieci. Nowe przepisy zakładają,  że gminy przejmą cały proces usuwania śmieci z  prywatnych posesji oraz innych instytucji. Po zmianach w nowym roku firmę, która będzie odbierać i przetwarzać śmieci wybierze Gmina w drodze przetargu.

 

    W związku z tym do dnia 1 lipca 2013 r. należy rozwiązać umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów (zależnie od zapisu w umowie, np. w marcu, jeśli termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące).

 

    W gminie Stawiguda systemem gospodarowania odpadami będą objęte nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Jedna firma wywozi śmieci z terenu całej gminy Stawiguda, umowę z nią podpisuje Gmina, a mieszkańcy płacą opłatę śmieciową na konto Gminy. Opłata za wywóz nieczystości jest ustalona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, opłata za osobę (nieruchomość zamieszkała) selektywnie zbierającą odpady komunalne wyniesie 8 zł miesięcznie, a 14 zł zapłaci osoba, która te odpady zmiesza.

 

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady np. domki letniskowe zapłacą za pojemnik 120 litrowy odpadów zbieranych w sposób selektywny 24 zł, opłata za pojemnik odpadów zmieszanych wyniesie 34 zł.

 

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10-tego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy urzędu w Banku Spółdzielczym w Olsztynku Nr: 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004.

 

Śmieci wielkogabarytowe, RTV i AGD odbierane będą w terminach ustalonych przez Gminę, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Jeżeli mieszkaniec będzie segregował śmieci, opłata będzie niższa. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne. Każdy rodzaj odpadów będzie zbierany w ilości do 120 litrów na miesiąc na osobę.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 2249
17 lipca 2020 07:44 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
17 lipca 2020 07:43 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
17 lipca 2020 07:42 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany