Organizacje pozarządowe

 

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zarządzenie nr 96/2020

 WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (SPORT II)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (SPORT)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (dotacje do 3.500 złotych) 

1. OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (SPORT)

 

Zarządzenie nr 7/2020

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - sprawozdanie


2. OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (dotacje do 3.500 złotych)

 

Zarządzenie nr 8/2020

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - sprawozdanie


3. OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA DO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH SPOZA BUDŻETU GMINY STAWIGUDA.

 

Zarządzenie nr 9/2020

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - sprawozdanie


4. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ogłoszonych Zarządzeniem Wójta Gminy Stawiguda nr 7 z dnia 24.01.2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stawiguda nr 8 z dnia 24.01.2020

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.02.2020 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477 – osoba do kontaktu: p. Monika Grzymowicz.

 Przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

III OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Ogłoszenie o konkursie (załączniki):

 

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 5

Wyniki konkursu

 II OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Ogłoszenie o konkursie (załączniki):

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

 


 

Wójt Gminy Stawiguda zarządza wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stawigudzie (kadencja 19.07.2019 - 18.07.2022)


Zarządzenie


 


 

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Wyniki konkursu

 Odwołanie przedstawiciela organu wykonawczego gminy 

Dotyczy: odwołania przedstawiciela organu wykonawczego gminy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz powołania przedstawiciela organu wykonawczego gminy oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.


Zarządzenie Nr 31/2019


 


 

Powołanie Komisji Konkursowej

Dotyczy: przeprowadzenia otwartych konkursów oraz zaopiniowania ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego wsparcia realizacji zadań gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert.


Zarządzenie Nr 30/2019


 


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ


Wyniki konkursu


 


 

Powołanie Komisji Konkursowej

Dotyczy: przeprowadzenia otwartych konkursów oraz zaopiniowania ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego kultury fizycznej


Zarządzenie Nr 27/2019


 


 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018.450) do udziału w pracach komisji konkursowej, do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 05.03.2019 mailowo na adres ngo@stawiguda.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10,22-034 Stawiguda z dopiskiem: zgłoszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej – sport. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. 609 757 260, Referat Ochrony Środowiska i Promocji, p.12
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku 

w sferze, o której mowa w art.4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 

Zarządzenie Nr 15/2019 

 Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert dla zadania "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP" 

Zarządzenie Nr 90/2018

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

2018-08-02

 Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy.

2018-05-30

 


Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej do przygotowainia i  przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 


Otwarty konkurs ofert  dla NGO!

Ogłaszamy  Otwarty Konkurs ofert dla NGO z terenu Gminy Stawiguda. Oferty można składać do 7 maja 2018.Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty może wynieść 3.000 zł.

Rodzaje zadań, na które można składać wnioski:

Nazwa/opis zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w PLN)

Zadanie 3. Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda

 

9.000 zł

Zadanie 4. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

9.000 zł

RAZEM

18.000 zł

 

Zapraszamy organizacje do składania wniosków! Czekamy na ciekawe pomysły i inicjatywy.

  


Wyniki I Otwartego Konkursu  Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

2018-02-14

 


"Zarządzenie 21/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadać określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"


2018-02-06 


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 02.02.2018 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.

 2018-01-25


Ogłaszamy I Otwarty Konkurs dla NGO z terenu Gminy Stawiguda. Oferty można składać do 6 lutego 2018. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty może wynieść 3.000 zł.Rodzaje zadań, na które można składać wnioski:

 

Nazwa/opis zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w PLN)

Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda

 

6.000 zł

Zadanie 2. Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów

 

9.000 zł

Zadanie 3. Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda

 

6.000 zł

Zadanie 4. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

9.000 zł

RAZEM

30.000 zł


Do pobrania:
 

Protokół z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na ok 2018

 2017-11-23


Wyniki III Otwartego Konkursu  Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

 Zarządzenie 110/2017 W sprawie powołąnia Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadać określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzałalności pożytku publicznego i wolontariacie


2017-10-23

 


Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Załącznik nr 1).

Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dostępnego poniżej drogą elektroniczną na adres promocja@stawiguda.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem „OŚiP” lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie (pok. nr 12, I piętro)

w dniach 26.10.2017 r. – 10.11.2017r.

 

Załączniki:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.10.2017 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.  

 


Wójt Gminy Stawiguda ogłasza III Otwarty Konkurs  Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

 

 Załączniki:

 

2017-10-17

   Wyniki II otwartego konkursu ofert dla stowarzyszeń z terenu Gminy Stawiguda


2017-07-10

 


Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


 2017-07-04


Wójt Gminy Stawiguda ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

  


Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy.

Do pobrania:

 

 Data dodania: 05.05.2017


Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


 

Data dodania: 04.05.2017


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 02.05.2017 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.

 

 Data dodania 24.04.2017

 Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

 


Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2016 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

 

 Data dodania: 02.11.2016

 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2016 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27.10.2016r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.


Data dodania: 04.10.2016

 Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2016 roku przez Organizacje Pozarządowe


Zarządzenie 106/2016 z dnia 4.10.2016
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

Data dodania: 04.10.2016

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2016 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Data dodania: 29.09.2016Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji Pozarządowych

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 dalej ustawa) w związku z uchwałą Nr X/101/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (dalej uchwała), Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert.

Załączniki:

 

 Program Współpracy


Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Program
Formularz
Zarządzenie 93/2016

 Protokół z konsultacji społecznych


Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr VI/39/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminie Stawiguda, w dniach od 7 stycznia do 24 stycznia 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Stawiguda oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe.
W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu współpracy.

Sporządziła: Monika Grzymowicz, podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, grzymowicz@stawiguda.pl, 89 512 64 77

 


Sporządziła: Monika Grzymowicz, podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, grzymowicz@stawiguda.pl, 89 512 64 77


 


OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Szanowni Państwo,
kolejna dobra wiadomość w dniu dzisiejszym.

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 • Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
 • Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku)

  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,
 • planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko - mazurskiego.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH  PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI: 

313 600 złotych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

26 stycznia 2016 - 15 lutego 2016

 

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do  30 września 2016 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).
 

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja3

Szczegóły: http://warmiamazurylokalnie.pl/


Szanowni Państwo,

mam dobrą wiadomość dla organizacji pozarządowych z powiatu olsztyńskiego – Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych. Na ten cel przeznaczono 149 tys. zł.

Wysokość dotacji na realizację poszczególnych kategorii zadań jest różna. Na pomoc społeczną, w tym wsparcie rodzin i osobó w trudnej sytuacji życiowej przewidzianych zostało 20 tys. zł, na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – 2 tys. zł, na ochronę i promocję zdrowia – 3 tys. zł., na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 6 tys. zł, na naukę i zadania oświatowe - 48 tys. zł.

 

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania związane z kulturą, sztuką i ochroną dziedzictwa narodowego – w sumie 54 tys. zł, przy czym np. na prezentacje amatorskich grup teatralnych można pozyskać 3 tys. zł, na promocję rzemiosła artystycznego – 6 tys. zł, na imprezę chóralną – nawet 10 tys. zł. i tyle samo na popularyzację lub rewitalizację dóbr kultury. Na ochronę zabytków zaplanowanych zostało 25 tys. zł. Szansę na wsparcie mają też organizatorzy imprez sportowych – 5 tys. zł oraz działań proekologicznych - 8 tys. zł. Na zadania na rzecz utrzymania i rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Powiat przeznaczył 3 tys. zł.

 

Komisja konkursowa przy ocenie ofert będzie brała pod uwagę nie tylko atrakcyjność merytoryczną projektów, ale też to, czy zadanie w całości byłoby wykonane w 2016 roku. Ważne też jest, aby przeważająca część realizacji odbyła się na terenie powiatu olsztyńskiego.

 

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny złożyć ofertę najpóźniej do 12 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie – osobiście w sekretariacie (pokój 207) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn. W przypadku wysyłki pocztowej brana będzie pod uwagę data wpływu dokumentu do urzędu.

Szczegóły: http://www.powiat-olsztynski.pl/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych

Pozdrawiam

 


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 1118) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w w/w ustawie.
Zgłoszenia (do 10.02.2014r.) i szczegóły w Urzędzie Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.


Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dostępnego poniżej drogą elektroniczną na adres promocja@stawiguda.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem „OŚiP” lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie (pok. nr 12, I piętro)

zarządzenie nr 3/2016
załącznik nr 1
Załącznik nr 2 formularz konsultacji
Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 


Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dostępnego poniżej drogą elektroniczną na adres promocja@stawiguda.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem „OŚiP” lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie (pok. nr 12, I piętro)
w dniach 23.09.2015 r. – 08.10.2015 r.

 

Zarządzenie nr 98/2015 [59.95 KB]
Zał. nr do Zarządzenia nr 85/2014 - Program Współpracy
Fromularz do konsultacji


Stawiguda, 15.10.2014 r.


   W trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 odbywających się  w dniach  23.09.2015 r. – 08.10.2015 r. swoje uwagi zgłosiły dwie organizacje pozarządowe. Uwagi zostały w części uwzględnione i po akceptacji aktualnej treści projektu w/w Programu przez obie organizacje, które wnosiły uwagi zostaje przedłożony Radzie Gminy w celu jego uchwalenia.


Projekt Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 


Uwagi i opinie zgłaszać należy za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dostępnego poniżej drogą elektroniczną na adres promocja@stawiguda.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem „OŚiP” lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie (pok. nr 12, I piętro)
w dniach 29.08.2014 r. – 12.09.2014 r.

 

Zarządzenie nr 85/2014 [59.95 KB]
Zał. nr do Zarządzenia nr 85/2014 - Program Współpracy [83.17 KB]
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 85/2014 - Fromularz do konsultacji [34 KB]

 


Stawiguda, 15.10.2014 r.


   W trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 odbywających się  w dniach 29.08.2014 r. – 12.09.2014 r. swoje uwagi zgłosiły dwie organizacje pozarządowe. Uwagi zostały w części uwzględnione i po akceptacji aktualnej treści projektu w/w Programu przez obie organizacje, które wnosiły uwagi zostaje przedłożony Radzie Gminy w celu jego uchwalenia.


Projekt Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2011 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 8402
01 października 2020 11:01 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2020 07:20 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2020 07:06 (Witold Obarski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany