Rejestr Działalności regulowanej

Od 1 stycznia 2012 r. prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiguda wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stawiguda.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. 2015 poz. 584 ze zm.).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiguda prowadzi Wójt Gminy Stawiguda.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda dostępny jest Publicznym wykazie danych Gminy Stawiguda – witryna SIOS-system.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, zmiana wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru dokonywane są na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis do rejestru działalności regulowanej i zmiana wpisu w tym rejestrze są dokonane z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

1.  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Stawiguda prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wpis do rejestru działalności regulowanej możliwy jest po złożeniu stosownego wniosku.

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

2. Zmiana danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Uzupełnienie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

 

3. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  oraz art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W myśl art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.


Termin załatwienia
W terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku stosowanie do art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.


Miejsca załatwienia
Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, zmianę wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Stawiguda.


Wymagane dokumenty

  • Formularz wniosku o wykreślenie/ wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz ze stosowną opłatą.
  • W przypadku wpisu do rejestru formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Opłaty
Opłata skarbowa:

  • za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
  • za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 25,00 zł
  • wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stawigudzie.


Forma załatwienia 
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zmianie wpisu w tym rejestrze lub wykreśleniu z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (teksy jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na stację zlewną, działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12, numer telefonu 89 512-69-30.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2017 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 979
20 lutego 2017 15:05 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2017 15:04 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2017 15:03 (Paweł Chmielewski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany